Saturday, October 31For your kind information
Shadow

आफ्नै सा’हुबाट ब’ल’त्कृत भएको यु’व’तीको यस्तो डरलाग्दो बायनले सबैको होस् उडायो

काठमाडौँ

चा’बहिल ब’स्दै आ’एकी एक म’हि’ला बा’रम्बार ब’ल’त्कृत भ’एकी छिन । उनि आ’फ्नै सा’हुबाट ब’ल’त्कृत भएको म’हि’लाले खु’ला’एकी छिन ।

 

यो घ’टना २०७६ साल पुष २१ बाट घ’ट’ना घ’टेको म’हिलाले ब’ता’एकी छिन । रे’स्टुरे’न्टमा काम गर्न गएको र काम गर्ने क्र’ममा सु’रुमा फो’न न’म्बर मा’गेर कु’राकानी हु’दै गएको थियो ।

 

यसै क्र’म’मा य’स्तो घ’ट’ना भएको म’हि’लाले बा’ता’एकी छिन । सा’हुले नै ड’र त्रा’स दे’खा’एर बा’रम्बार ब’ला’त्कृत भएको म’हि’लाले बा’ता’एकी छिन ।

म’हि’लालाई यस्तो घ’टना बा’हिर भ’निस भने मा’रिदि’न्छु भन्ने ध’म्की दि’ने ग’रेको ब’ता’एकी छिन ।

नि प’ढ्न भनी का’ठमा’डौँमा को’ठा लि’एर ब’सेको ब’ता’एकी छि’न तर सा’थीहरुले का’म ग’रु भनेर भ’नेप’छी काम गर्ने क्र’म’मा यस्तो भएको म’हि’लाले ब’ता’एकी छिन ।

यस घ’ट’नाको ब’ला’त्कृतलाइ क’डा का’रबा’ही हो’स् भन्ने उ’नको मा’ग रहेको छ ।

हेर्नुस भिडियो